นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่ย้ายสถานศึกษาและเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า(ที่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000  บาทต่อปีให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืม(ที่พิมพ์ออกมาจากระบบ)
2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
3. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้
4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. หลักฐานจิตอาสา(36 ชั่วโมง)
6. ใบแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559(เกรดต้อง 2.00 ขึ้นไป)

**ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว อาคารกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2560** เว้นวันหยุดราชการ

-โหลดหนังสือรับรองรายได้ + หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ ที่นี่
-ใบจิตอาสา + ตัวอย่าง : ที่นี่
-หากค้นหาคณะไม่เจอ : ที่นี่

ระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายแนะแนว กองทุนกู้ยืม มรภ.อุดรธานี

Advertisements